ΑΡΧΙΚΗ arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ arrow ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ arrow Πιστοποίηση και Πιστοποιητικά
Πιστοποίηση και πιστοποιητικά Print
Written by E.Tzekakis   
Παρασκευή, 01 Ιανουάριος 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποιητικά δοκιμών

Τι προϋποθέτει η πιστοποίηση ηχομόνωσης και η πιστοποίηση θερμομόνωσης με δοκιμή στο εργαστήριο

Προκειμένου να πιστοποιηθεί η ηχομόνωση ή η θερμομόνωση ενός παραθύρου με δοκιμή στο εργαστήριο, χρειάζεται να γίνουν τα εξής:

·       Να ετοιμαστούν ένα ή περισσότερα δοκίμια ανάλογα με το στόχο της δοκιμής

·       Να σταλούν στο εργαστήριο και να παραληφθούν σε καλή κατάσταση

·       Να εγκατασταθούν στο κατάλληλο άνοιγμα δοκιμών

Το τυπικό μέγεθος δοκιμίων παραθύρων είναι 1,48m επί 1,23m. Εφόσον η πιστοποίηση αφορά μεγαλύτερα μεγέθη παραθύρων, αυτά τοποθετούνται σε ειδική μάσκα, που επιτρέπει το μέγεθος του δοκιμίου να φτάσει τα 3,5m επί 3m περίπου για δοκίμια ηχομόνωσης και τα 2,5m επί 2,5m περίπου για δοκίμια θερμομόνωσης.

Δεδομένου ότι οι δοκιμές ηχομόνωσης και θερμομόνωσης είναι μη καταστροφικές δοκιμές, το ίδιο δοκίμιο διαστάσεων 1,48m επί 1,23m μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις δύο μετρήσεις. Επίσης, στο ίδιο δοκίμιο μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικές υαλώσεις. Ακόμη σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό όλες οι δοκιμές να οδηγούν σε έκδοση πιστοποιητικού.

Τα παραπάνω σημειώνονται επειδή το κόστος των δοκιμών διαφοροποιείται σημαντικά εφόσον πρόκειται για περισσότερες της μιας μετρήσεις, ή όταν πρόκειται για μετρήσεις στο ίδιο δοκίμιο με εναλλακτικές υαλώσεις ή τέλος αν πρόκειται για μετρήσεις ηχομόνωσης και θερμομόνωσης στο ίδιο δοκίμιο.

Ποια είναι τα όρια ισχύος του πιστοποιητικού ηχομόνωσης και του πιστοποιητικού θερμομόνωσης ως προς το μέγεθος του παραθύρου

Τα όρια ισχύος του πιστοποιητικού ηχομόνωσης ως προς το μέγεθος του παραθύρου καθορίζονται στο πρότυπο προϊόντος ΕΝ 14351-1:2006 και είναι συνάρτηση του μεγέθους του δοκιμίου που πιστοποιήθηκε.

    

Σύμφωνα με το πρότυπο, τα όρια αυτά δίδονται στο συνημμένο απόσπασμα από τον Πίνακα Β.3 του Παραρτήματος Β του προτύπου ΕΝ 14351-1:2006

Αποκλίσεις από το μέγεθος του πιστοποιημένου δοκιμίου

Τελική ηχομονωτική ικανότητα του παραθύρου

-100% έως +50% της επιφανείας του δοκιμίου

Rw και Rw+Ctr χωρίς διόρθωση

+50% έως +100% της επιφανείας του δοκιμίου

Rw και Rw+Ctr με διόρθωση -1dB

+100% έως +150% της επιφανείας του δοκιμίου

Rw και Rw+Ctr με διόρθωση -2dB

Πάνω από +150% της επιφανείας του δοκιμίου

Rw και Rw+Ctr με διόρθωση -3dB

Το πρότυπο προϊόντος ΕΝ 14351-1:2006 δεν προσδιορίζει όρια ισχύος του πιστοποιητικού ως προς το μέγεθος του παραθύρου για τη θερμομόνωση.

Τι χρονική διάρκεια ισχύος έχει ένα πιστοποιητικό ηχομόνωσης ή θερμομόνωσης

Η χρονική διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στο πρότυπο που περιγράφει τη διαδικασία της δοκιμής, είναι γενικά 5 έτη.

Last Updated ( Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2011 )