ΑΡΧΙΚΗ arrow ΔΟΚΙΜΙΑ arrow ΘΥΡΕΣ arrow Θερμομόνωση Θυρών
ΔΟΚΙΜΙΑ ΘΥΡΩΝ

Θερμομόνωση

Η πιστοποίηση της θερμομόνωσης θυρών, δηλαδή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας U, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων με δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων 1,98m επί 0,98m τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό άνοιγμα (μάσκα) διαστάσεων 2,00m επί 1,00m του συστήματος δοκιμών θερμομόνωσης (hot box).

Τα δοκίμια θυρών είναι κανονικές θύρες με πλαίσιο, έτοιμες για τοποθέτηση στο έργο, στις οποίες έχουν ενσωματωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρείται ότι θα συμβάλουν στη μείωση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω, προκειμένου να θεωρείται η θύρα θερμομονωτική.

  • Θερμομονωτικά υλικά
  • Πλαίσια με θερμοδιακοπή
  • Περιμετρικά σφραγίσματα αεροστεγανότητας

Κάθε δοκιμή αφορά ένα συγκεκριμένο τύπο θύρας και συνεπώς μία δοκιμή δεν είναι δυνατό να καλύψει περισσότερους τύπους θυρών, έστω και αν κατασκευάζονται με τις ίδιες πρώτες ύλες.

Το δοκίμιο τοποθετείται σε ξύλινους τάκους ύψους 1cm προκειμένου να διαμορφωθεί περιμετρικός αρμός πλάτους 1cm μεταξύ του δοκιμίου (1,98m επί 0,98m) και του ανοίγματος δοκιμών (2,00m επί 1,00m). Ο περιμετρικός αρμός μεταξύ κάσας και μάσκας σφραγίζεται και από τις δύο πλευρές με ειδική μονωτική ταινία. Το σφράγισμα δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της δοκιμής λόγω της πολύ μικρής επιφανείας του αρμού και του χαμηλού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του ενδιάμεσου στρώματος αέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση της θύρας στο εργοτάξιο δεν πρέπει να δημιουργεί νέες θερμογέφυρες στη σύνδεση τοίχου-κάσας, άλλως οι επιδόσεις του προϊόντος στο έργο θα είναι κατώτερες από τις επιδόσεις του δοκιμίου στο εργαστήριο.

Τα δοκίμια τυποποιημένων διαστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια και για την πιστοποίηση της ηχομόνωσής τους, δεδομένου ότι η δοκιμή είναι μη καταστροφική.

Η τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών της τοποθέτησης των δοκιμίων που περιλαμβάνονται στα πρότυπα δοκιμών που εφαρμόζονται, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικών που θα χρησιμοποιηθούν για την Σήμανση Συμμόρφωσης CE.

18_doormask.jpg